Čištění a mycí roztoky, Antikorozní prostředky


Čištění nebo mytí součástek, ať již ručně nebo v mycích linkách, velmi zásadně ovlivňují výslednou kvalitu dílů.
Je nezbytné, aby v rámci všech mezioperačních kroků existovala vzájemná chemická kompatibilita, na kterou navazují finální operace v podobě mytí a konečné konzervace. Naše zkušenosti spolu s našimi konzervační prostředky dávají jistotu, že se váš výrobek dostane k zákazníkovi v požadované kvalitě a bez známek koroze.
Pokud v rámci výrobního procesu jsou prodlevy mezi jednotlivými kroky zpracování, tak pro tyto případy používáme prostředky pro mezioperační ochranu. Naše řešení jsou navržena jak pro železné i neželezné kovy.

Ilu industr cisteni

Čistící a mycí roztoky

Přípravky jsou navrženy pro ruční aplikace nebo jako náplň do různých typů průmyslových praček. Kapaliny jsou vodní nebo organické báze. Některé výrobky založené na vodní bázi, jsou dodávány ve formě koncentrátu. Každá naše kapalina obsahuje antikorozní přísady, které zaručují ochranu před korozí vznikající působením vlhkosti nebo před oxidací, kterou způsobují různé chemické prvky obsažené v ovzduší či přímý styk povrchu součástky s lidskou pokožkou atp.   

Princip ochrany je založen na působení nanesených inhibitorů koroze na povrch součástky nebo na pasivační reakci aktivních látek s povrchem dílu. V řadě případů se jedná o kombinaci obou způsobů. Roztoky dokáží pracovat jak s železnými i neželeznými kovy.

Naše výrobky našly uplatnění zejména v kovoobráběcím a automobilovém průmyslu.

Ilu industr antikoroze

Antikorozní prostředky

Přípravky pro ochranu před korozí lze rozdělit na dvě základní skupiny a to podle druhu materiálu, který potřebujeme chránit: pro železné nebo pro neželezné kovy.
Každou z těchto hlavních skupin pak rozdělujeme na další podskupiny a to podle délky poskytované ochrany a způsobu provedené ochrany.

Krátkodobá směrná ochrana je vhodná pro mezioperační konzervaci a skladování v temperovaných prostorách.
Střednědobá konzervace najde uplatnění pro skladování v objektech bez temperování nebo v kombinaci s vhodným obalem lze použít pro účely vnitrozemské přepravy.
Přípravky s dlouhodobým ochranným účinkem disponují nejvyšším faktorem ochrany, proto se používají v rámci námořní přepravy, pro venkovní skladování pod přístřeškem nebo pro dlouhodobé skladování v řádech několika let.

Způsoby provedení ochrany dílů dělíme na ochranu pomocí olejového nebo suchého filmu.
První skupina je jedna z tradičních a spolehlivých antikorozních ochran: konzervační oleje.
Nabízíme dva druhy konzervačních olejů. Rozdíl mezi nimi je v účelu, způsobu použití a poskytovaných ochranných účinků.

Druhá skupina - suchá konzervace si získává mezi uživateli stále významnější postavení a oblíbenost.
Suchá konzervace nejen spolehlivě chrání, ale především poskytuje přidanou hodnotu v podobě, kdy chráněné součástky nejsou mastné - nevykazují olejový efekt.
Tento druh ochrany se zvláště hodí pro použití korozně citlivých povrchů nebo pro díly, kde je nežádoucí jejich olejový/mastný povrch. 

Součástky ošetřené našimi konzervačními prostředky není nutné v řadě případů před jejich použitím tzv.dekonzervovat. 

Naše konzervační prostředky našly uplatnění téměř ve všech oborech: vnitrozemská a námořní přeprava jednotlivých součástek nebo celých sestav včetně automotive, přeprava zemědělských strojů, logistické a výrobní procesy v kovoprůmyslu, skladování vojenského materiálu a zbraní.